Zmień preferencje
polityki cookies

IKZE POCZTYLION PLUS - JAK INWESTUJEMY

Polityka Inwestycyjna - Fundusz Aktywnej Alokacji

Głównym założeniem Funduszu Aktywnej Alokacji będzie dynamiczne przemieszczanie aktywów, co ma na celu maksymalne wykorzystanie zmian koniunktury panującej w różnych segmentach rynku kapitałowego.

Przy wzroście giełdy fundusze aktywnej alokacji powinny przynosić zyski większe niż fundusze zrównoważone, natomiast w przypadku mocnych spadków, straty powinny być mniejsze niż w przypadku funduszy stabilnego wzrostu. Celem limitowania polityki inwestycyjnej w ten sposób jest wygładzanie wahań koniunktury. W rezultacie stopa zwrotu Funduszu nie powinna być wysoko skorelowana z indeksami giełdowymi, a Fundusz powinien osiągać dodatnie stopy zwrotu niezależnie od bieżącej koniunktury.

Na ogólne wyniki inwestycyjne Funduszu oraz na ceny poszczególnych instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu mają wpływ różnego rodzaju ryzyka. Zarządzanie portfelowe ma na celu minimalizowanie wielu z nich, nie są one jednakże możliwe do całkowitego uniknięcia. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w Statucie ze względu na brak możliwości przewidzenia przyszłych cen składników portfela aktywów.

W co Inwestujemy?

  • Papiery dłużne
  • Instrumenty rynku pieniężnego
  • Depozyty bankowe

Główną kategorię lokat stanowią jednak instrumenty emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski (obligacje).

Dobrowolny Fundusz Emerytalny Pocztylion Plus:

  • nie pobiera opłaty od wypłat transferowych (z IKE/ IKZE na IKZE w Pocztylion Plus)
  • nie narzuca minimalnej wysokości jednostkowej wpłaty
  • nie obliguje Członka Funduszu do dokonywania wpłat o określonej częstotliwości

Opłaty:

Fundusz pobiera opłatę w wysokości max. 1,9% (od 1 stycznia 2018) za zarządzanie aktywami w skali roku. 

Opłata od wpłat - w zależności od sumy wpłat na rachunek:

3 % - gdy suma wpłat na rachunku nie przekracza 5 tys. zł,
2,5%- gdy suma wpłat na rachunku przekracza 5 tys. zł i nie przekracza 10 tys. zł,
2% - gdy suma wpłat na rachunku przekracza 10 tys. zł i nie przekracza 15 tys. zł,
1%- gdy suma wpłat na rachunku przekracza 15 tys. zł i nie przekracza 20 tys. zł,
0% - gdy suma wpłat na rachunku przekracza 20 tys. zł

Opłata od wpłat jest potrącana przed przeliczeniem na jednostki rozrachunkowe.
Dobrowolny Fundusz Emerytalny Pocztylion Plus może wprowadzać okresowe promocje.

Prezentowane wyniki inwestycyjne są danymi historycznymi. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem i zmiennością więc dotychczasowe stopy zwrotu funduszu nie gwarantują identycznych wyników w przyszłości.

Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej