Zmień preferencje
polityki cookies

PYTANIA I ODPOWIEDZI

+Jak mogę zmienić OFE?

Aby zmienić swój fundusz wystarczy podpisać umowę z nowym OFE przeznaczoną dla członków innych funduszy.

+W jaki sposób można odzyskać składki, które nie zostały przelane z ZUS-u?

Jednym z najczęstszych powodów nieprzekazywania składek przez ZUS do funduszu jest niezgodność danych identyfikacyjnych w OFE, danych w ZUS i danych przekazywanych przez pracodawcę wraz ze składką. Każdy członek funduszu ma możliwość korekty tych danych, co powinno skutkować poprawą składkowości i odzyskaniem zaległych składek.

W sprawie zaległych składek można również wystąpić z reklamacją do Departamentu Obsługi Klientów w ZUS.

+Moje składki długo nie były przelewane przez ZUS, ponieważ pracodawca źle podał mój PESEL. Co stanie się z moimi zaległymi składkami?

Pana pieniądze są w ZUS i po wyjaśnieniu nieprawidłowości pomiędzy Pana pracodawcą a ZUS powinny zostać przekazane na Pana konto w funduszu emerytalnym. Ponieważ wina za opisany stan rzeczy leży po stronie pracodawcy, ewentualne roszczenia odsetek należy kierować bezpośrednio do pracodawcy.

+Jak naliczane są emerytury?

W I filarze podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, która zależy od wynagrodzenia, z uwzględnieniem waloryzacji składek. W każdym przypadku powyższa podstawa jest wielkością indywidualną dla danej osoby. Emeryturę zaś oblicza się zasadniczo dzieląc podstawę przez średnie dalsze trwanie życia ubezpieczonego.

W II filarze ubezpieczeni zbierają kapitał emerytalny na swoich indywidualnych rachunkach. Od dnia 1 lutego 2014 roku przyszli emeryci mają możliwość wyboru pomiędzy oszczędzaniem w ZUS i OFE jednocześnie, albo wyłącznie w ZUS.

W przypadku przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego, ze składki na ubezpieczenie emerytalne:

  • 2,92% podstawy wymiaru składki odprowadzane jest do OFE;

  • 4,38% podstawy wymiaru składki ewidencjonowane jest na subkoncie ZUS.

W przypadku nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego, ze składki na ubezpieczenie emerytalne:

  • 7,3% podstawy wymiaru ewidencjonowane jest na subkoncie ZUS.

Subkonto ZUS prowadzone jest w ramach konta ubezpieczonego w ZUS.

Zaznaczyć należy, że w przypadku braku wyboru, ZUS automatycznie będzie przekazywał część składki w ramach II filaru na subkonto w ZUS.

Ponadto, począwszy od 2016 roku, co cztery lata w okresie od 1 kwietnia do dnia 31 lipca, członek otwartego funduszu emerytalnego lub osoba, której ZUS ewidencjonuje składkę na subkoncie, będzie miała możliwość złożenia oświadczenia o przeniesieniu środków do otwartego funduszu emerytalnego albo na subkonto w ZUS.

W każdym wypadku emerytury wypłacał będzie ZUS. Na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego (indywidualnie określanego dla każdego) aktywa z OFE obowiązkowo będą bowiem przekazywane do ZUS – tzw. suwak.

III filar obejmuje wszelkie dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę, w szczególności pod nazwą tą kryje się oszczędzanie na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE), indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy w ramach pracowniczych programów emerytalnych (PPE).

+Czy jeżeli jestem zatrudniony na umowę zlecenie, to czy moja składka odprowadzana do ZUS-u jest również odprowadzana do funduszu emerytalnego?

Tak, pod warunkiem oczywiście, że przystąpił Pan/i do otwartego funduszu emerytalnego.
Od 1 lutego 2014 roku przystąpienie do OFE jest dobrowolne. W przypadku nieprzystąpienia do OFE, oszczędzać na emeryturę w ramach filaru II będzie Pan/i wyłącznie w ZUS-ie – na subkoncie prowadzonym w ramach konta ubezpieczonego w ZUS.

+Ile czasu mam na podpisanie umowy z OFE od podpisania umowy o pracę? Jeżeli nie uczynię tego w w/w terminie, to po jakim czasie zostanę przydzielony do ZUS?

Umowę z wybranym otwartym funduszem emerytalnym należy zawrzeć w terminie 4 miesięcy od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli np. podjęcia pracy.
Co ważne - od dnia 1 lutego 2014 roku członkostwa w OFE nie można już nabyć w wyniku losowania, w przypadku więc niezawarcia umowy z OFE, składki emerytalne będą w całości przekazywane do ZUS.

+Kto może skorzystać ze świadczenia przedemerytalnego?

Świadczenia przedemerytalne związane są z przeciwdziałaniem bezrobociu. Zasady ich przyznawania reguluje Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dnia 14 grudnia 1994 r.

Przysługuje ono osobie, spełniającej określone w ustawie warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku, co oznacza odpowiedni wiek i staż pracy (przypadków jest wiele). Świadczenie może zostać przyznane w sytuacji rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

+Ile mogę dorobić do emerytury tak, aby nie potrącano mi jej części?

Maksymalnie 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Zgodnie z art. 104 ust. 8 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku kiedy przychód uzyskiwany przez emeryta wynosi ponad 70%, ale nie więcej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie emerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia.

+Na co powinno się zwracać uwagę przy wyborze funduszu?

Decyzja o wyborze funduszu emerytalnego to decyzja długoterminowa. Osoby przystępujące do funduszu po raz pierwszy mają najczęściej ponad 30 lat do emerytury, czyli przed sobą ponad 30 lat oszczędzania w danym funduszu. Fundusz, a dokładnie jego akcjonariusze, powinni gwarantować stabilność i bezpieczeństwo w długim okresie. Warto więc zastanowić się czy akcjonariusze OFE budzą takie zaufanie. Warto również wziąć pod uwagę opłaty pobierane przez fundusz przez cały okres członkostwa oraz sprawdzić wyniki inwestycyjne w kilku różnych długich okresach.

+Czym się różnią emerytury z trzech filarów systemu emerytalnego?

I filar jest obowiązkowy i repartycyjny (świadczenia emerytalne wypłacane są z bieżących składek osób pracujących); emerytura z I filaru pochodzi z ZUS.

W ramach II filaru, od dnia 1 lutego 2014 roku przyszli emeryci mają możliwość wyboru pomiędzy oszczędzaniem wyłącznie w ZUS (na subkoncie ZUS) albo w ZUS i OFE jednocześnie (na subkoncie ZUS i rachunku w OFE). W każdym wypadku emerytury wypłacał będzie ZUS. Na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego (indywidualnie określanego dla każdego) aktywa z OFE obowiązkowo będą przekazywane do ZUS.

III filar jest dobrowolny i kapitałowy, zarządzany przez prywatne instytucje. W skład III filara wchodzą m.in. Indywidualne Konta Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

+Co się dzieje ze składkami przekazywanymi przez pracodawcę do ZUS i jaka składka jest przekazywana na konto klienta w OFE?

Składka na ubezpieczenie emerytalne, odprowadzana do I i II filaru wynosi łącznie 19,52% wynagrodzenia brutto pracownika. Jest ona w połowie odprowadzana przez pracodawcę i pracownika (odpowiednio po 9,76%). W przypadku przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego, ze składki na ubezpieczenie emerytalne:

  • 2,92% podstawy wymiaru składki odprowadzane jest do OFE;

  • 4,38% podstawy wymiaru składki ewidencjonowane jest na subkoncie ZUS (subkonto ZUS prowadzone jest w ramach konta ubezpieczonego w ZUS).

+Jak szybko ZUS przekazuje pieniądze do funduszy emerytalnych?

Ustawowo ZUS powinien przekazać pieniądze do otwartych funduszy emerytalnych w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania składki od płatnika.
Za opóźnienie w przekazywaniu składek z winy ZUS, ZUS zobowiązany jest wypłacić odsetki liczone według zmiennej stopy procentowej, obowiązującej dla kolejnych trzymiesięcznych okresów, rozpoczynających się pierwszego dnia każdego kwartału kalendarzowego.

+Czy środki na rachunku w funduszu są opodatkowane?

Składki wpłacane przez członków funduszy są zwolnione z opodatkowania. Dochody osiągnięte przez fundusz w wyniku działalności inwestycyjnej też są zwolnione od podatku. Dopiero otrzymywanie świadczenia emerytalne będą zobowiązywały do okresowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Tak więc system podatkowy w odniesieniu do drugiego filara będzie systemem EET (zwolnienie - zwolnienie - podatek).

+W jakiej sytuacji ma miejsce losowanie do funduszu?

Od dnia 1 lutego 2014 roku członkostwa w OFE nie można nabyć w wyniku losowania. Od tej daty członkostwo w OFE jest dobrowolne.

+Czy można zmieniać otwarte fundusze emerytalne?

Istnieje możliwość zmiany otwartego funduszu emerytalnego. Następuje to przez zawarcie umowy z nowo wybranym funduszem.

+Co się dzieje ze środkami w OFE w przypadku śmierci członka funduszu?

Środki gromadzone w otwartym funduszu emerytalnym w przypadku śmierci członka funduszu zostaną przekazane osobom wskazanym przez zmarłego lub spadkobiercom, z zastrzeżeniem, że jeżeli członek funduszu w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim, połowa środków (w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej) przekazana zostanie małżonkowi zmarłego.

+Co się dzieje ze środkami w OFE w przypadku rozwodu?

Środki gromadzone w funduszu emerytalnym stanowią część wspólnoty majątkowej małżonków. W razie rozwodu podział środków na rachunku nastąpi zgodnie z dokonanym podziałem majątku wspólnego małżonków. Środki nie będą wypłacane, lecz transferowane na konto małżonka w funduszu.

+Czy przystępując do otwartego funduszu emerytalnego można zachować otrzymywany zasiłek?

Członkostwo w OFE nie przeszkadza w ubieganiu się o prawo do renty inwalidzkiej, rodzinnej, zasiłku emerytalnego ani jakiegokolwiek innego zasiłku. Uprawnienie do zasiłku nie jest bezpośrednio związane z zawarciem umowy z funduszem emerytalnym i dlatego samo zawarcie umowy nie powoduje utraty prawa do zasiłku.

+Od kiedy może być wypłacana emerytura?

Od 2013 roku bez zmian pozostaje wiek emerytalny dla:
- kobiet urodzonych przed dniem 1 stycznia 1953 r. - 60 lat,
- mężczyzn urodzonych przed dniem 1 stycznia 1948 r. - 65 lat.

Wprowadzenie podwyższonego wieku emerytalnego - docelowo do 67 lat - dotyczy:
- kobiet urodzonych po 31 grudnia 1952 r.,
- mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r.

Źródło: www.zus.pl

+Od czego zależy wysokość przyszłej emerytury?

Wysokość emerytury członka funduszu zależy od wielkości składek wpłacanych co miesiąc przez ubezpieczonego, od wyników inwestycyjnych oraz momentu przejścia na emeryturę (im później, tym wyższa emerytura).