Zmień preferencje
polityki cookies

Polityka prywatności i plików cookie

(dalej także jako „Polityka prywatności")


Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: „Towarzystwo”), OFE Pocztylion oraz DFE Pocztylion Plus (dalej także jako: „Fundusze”) pragną poinformować, że przywiązują szczególną wagę do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej także jako: „RODO”).

Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności, posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Korzystania z Usług Elektronicznych Świadczonych przez Pocztylion - Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. lub Regulaminie Korzystania z Portalu Klienta OFE Pocztylion/DFE Pocztylion Plus.

Niniejsza Polityka prywatności znajduje zastosowanie do:

 • przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej www.pocztylion-arka.pl, z wyłączeniem przetwarzania danych osobowych w ramach Portalu Klienta, o których mowa w Regulaminie Korzystania z Portalu Klienta OFE Pocztylion/DFE Pocztylion Plus (dalej także „Regulamin Portalu Klienta”), tj. w szczególności danych podawanych w procesie aktywacji dostępu do Portalu Klienta, dla celów logowania oraz przetwarzanych w ramach Portalu Klienta – przetwarzanie to realizowane jest na zasadach opisanych w Regulaminie Portalu Klienta,
 • przetwarzania danych osobowych w związku z reklamacjami dotyczącymi korzystania przez użytkownika ze strony internetowej www.pocztylion-arka.pl, z wyłączeniem reklamacji dotyczących Portalu Klienta, dla którego szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych określa Regulamin Portalu Klienta.

 

I. Ochrona Danych Osobowych

Czym są dane osobowe.
Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane o lokalizacji, dane kontaktowe, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Administrator danych osobowych.
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych są:

 • Pocztylion–Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.,
 • Dobrowolny Fundusz Emerytalny Pocztylion Plus utworzony i zarządzany przez Pocztylion–Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.,
 • Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion utworzony i zarządzany przez Pocztylion– Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., z siedzibami przy ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, tel. 22 123 60 01, e-mail pocztylion@pocztylion.pl.

w zależności od tego, który z ww. podmiotów ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, przy czym jeżeli z treści niniejszej Polityki prywatności lub informacji podawanych w związku z konkretną operacją przetwarzania danych nie wynika inaczej, należy przyjąć, że administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Towarzystwo (domyślny administrator danych osobowych).

Jakie dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego może mieć miejsce w szczególności:

 • W związku z reklamacją dotyczącą korzystania z Serwisu internetowego – dla złożenia i rozpatrzenia reklamacji wymagane jest bowiem podanie danych osobowych.
 • W związku z odkładaniem się danych w logach systemowych, tj. oprogramowaniu zapamiętującym i zapisującym działania i zdarzenia związane z funkcjonowaniem Serwisu internetowego. Logi systemowe Serwisu internetowego przechowują: czas wejścia do Serwisu internetowego, IP, „user agent” przeglądarki, status HTTP, URL wywoływanej strony. Przy czym dane te są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia użytkownikowi usługi dostępu do treści zawartych w Serwisie internetowym oraz w celach administracyjnych i technicznych, w tym dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego.
 • W związku z wykorzystaniem Google Analytics. Google Analytics to narzędzie służące do prowadzenia analiz sieciowych spółki Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Dane gromadzone z wykorzystaniem tego narzędzia są wykorzystywane do celów analitycznych i statystycznych w zakresie korzystania z Serwisu internetowego oraz dla celów optymalizacji korzystania przez Użytkownika z Serwisu internetowego. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z Serwisu internetowego. Google wykorzystuje zebrane informacje w naszym imieniu do analizy korzystania z tej strony w celu tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych i świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim zgodnie z wymogami prawa lub jeśli te strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Adres IP przesyłany przez Twoją przeglądarkę w związku ze stosowaniem Google Analytics nie jest powiązywany z innymi danymi Google. Dokonując zmiany ustawień przeglądarki, możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie. Ponadto, możesz uniemożliwić Google rejestrowanie danych związanych z korzystaniem ze strony wygenerowanej przez pliki cookie (w tym adres IP) i przetwarzanie tych danych przez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 • W związku z wykorzystaniem plików cookie, innych niż pliki cookie Google Analytics. Cookie są to małe pliki tekstowe zawierające dane zapisywane w momencie odwiedzenia strony internetowej, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (np. komputerach), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Więcej na temat cookie znajdziesz w sekcji „Wykorzystanie plików cookie w Serwisie internetowym” poniżej.

Inspektor ochrony danych (IOD).

Towarzystwo wyznaczyło inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: IODo@pocztylion.com oraz adresem korespondencyjnym: ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa (z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych), we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Towarzystwo, w tym w celu realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

 1. w celu świadczenia Usług – w oparciu o przesłankę zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO], w związku z art. 18 i 19 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - podanie danych w tym celu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną,
 2. w celu rozpatrywania reklamacji – w oparciu o przesłankę zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO], w związku z art. 18 i 19 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – podanie danych w tym celu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usług lub w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] – podanie danych w tym celu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji,,
 3. w celach analitycznych i statystycznych w zakresie korzystania z Serwisu internetowego oraz dla celów optymalizacji korzystania przez Użytkownika z Serwisu internetowego – w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] – podanie danych w tym celu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla celów analitycznych i statystycznych oraz optymalizacji korzystania z Serwisu internetowego, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe.

W granicach określonych przepisami prawa możemy przekazywać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 • Towarzystwu jeżeli administratorami są Fundusze i odwrotnie,
 • podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym administratorowi systemy teleinformatyczne, przedsiębiorcom świadczącym usługi dostawy lub utrzymania oprogramowania, służącego do obsługi lub zarządzania stronami internetowymi, w tym 4 narzędzi służących do analizy i budowania statystyk wykorzystania stron internetowych naszym doradcom, w tym prawnym,
 • organom i podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 

Czy stosujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

W ramach Serwisu internetowego nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania) w rozumieniu art. 22 RODO. Jeśli zdecydujemy się na stosowanie takich procesów w przyszłości, przekażemy Ci stosowną informację.

 

Czy dane są przekazywane do krajów spoza EOG?

Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), z wyjątkiem przekazywania, do którego może dojść w związku z wykorzystaniem Google Analytics. Niemniej w przypadku Google Analytics informacje na temat korzystania przez Ciebie z Serwisu internetowego są zwykle przesyłane na serwery Google w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu anonimizacji adresu IP, tak aby wykluczyć możliwość powiązania go z konkretną osobą. Po anonimizacji, skrócony adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam przechowywany. Pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam przechowywany jedynie w wyjątkowych przypadkach. Serwis internetowy korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem do anonimowego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowania IP).

Zarazem zawsze przed przekazaniem danych osobowych upewniamy się, że dane państwo trzecie lub odbiorca w takim państwie gwarantuje niezbędny odpowiedni poziom ochrony danych, w szczególności poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
 4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list).

Google jest uczestnikiem Tarczy Prywatności.

Okres przechowywania danych osobowych.

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych w celu świadczenia Usług, dane będą przetwarzane przez okres świadczenia Usługi, a następnie maksymalnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W przypadku reklamacji, do czasu rozpatrzenia reklamacji, a następnie maksymalnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane zapisane w plikach cookie przechowywane są przez czas odpowiadający cyklowi życia cookie zapisanych na urządzeniu użytkownika, okresy te wskazane zostały w sekcji „Wykorzystanie plików cookie w Serwisie internetowym”.

Maksymalny czas przechowywania danych pozyskanych przez Google Analytics wynosi 26 miesięcy.

Przysługujące Ci prawa.

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo dostępu do przetwarzanych danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do uzyskania od administratora danych informacji o przetwarzaniu danych osobowych – w tym o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, podstawie prawnej przetwarzania, planowanym okresie przetwarzania oraz o odbiorcach, którym dane są ujawniane – a także do uzyskania kopii danych osobowych, które są przez administratora danych przetwarzane,
 2. prawo do sprostowania danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócenia się do administratora danych z wnioskiem o sprostowanie nieprawidłowych lub uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, które tej osoby dotyczą,
 3. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od administratora danych niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane lub gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę będącą jedyną podstawą prawną przetwarzania (nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócenia się do administratora danych z żądaniem ograniczenia przetwarzania, w przypadku, gdy:
  • istnieje prawdopodobieństwo nieprawidłowości danych osobowych (do czasu sprawdzenia przez administratora danych ich prawidłowości),
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • ustał cel przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,

 5. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą – i której dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody osoby lub zawartej umowy – ma prawo żądać od administratora danych udostępnienia (w powszechnie używanym formacie pozwalającym na odczyt) danych przez siebie dostarczonych lub przesłania ich do innego administratora (jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości),
 6. prawo do cofnięcia zgody –jeżeli przetwarzanie realizowane jest w oparciu o zgodę, zgoda może być w każdym czasie cofnięta przez osobę, której dane dotyczą (nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody),
 7. prawo do sprzeciwu – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych, które odbywa się w oparciu o usprawiedliwiony cel administratora danych (sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie), chyba że administrator danych wykaże istnienie nadrzędnych podstaw do przetwarzania, w przypadku jednak gdy sprzeciw dotyczy przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych brak jest konieczności uzasadniania sprzeciwu, administrator musi zastosować się do sprzeciwu.

W celu zrealizowania praw przysługujących Ci na gruncie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, możesz skontaktować się z administratorem:

 1. pisemnie – na adres korespondencyjny: ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz lub osobiście w siedzibie: ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, lub
 2. ustnie – pod numerami 801 101 801, 22 123 60 01, lub do protokołu w siedzibie: ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, lub
 3. pocztą elektroniczną – na adres:pocztylion@pocztylion.com.

Dane te są właściwe zarówno dla Towarzystwa, jak i OFE Pocztylion jak i dla DFE Pocztylion Plus. W przypadku gdy administratorem jest Towarzystwo możesz także przesłać wiadomość na adres e-mail: IODo@pocztylion.com.


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

II. Wykorzystanie plików cookie w Serwisie internetowym

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie Serwis internetowy wykorzystuje tzw. cookie.

Cookie są to małe pliki tekstowe zawierające dane zapisywane w momencie odwiedzenia strony internetowej, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (np. komputerach), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

W Serwis internetowym stosowane są pliki cookie:

 • „stałe” – tj. pliki, które pozostają w urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, 
 • „sesyjne” – tj. pliki tymczasowe, które pozostają w urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Serwis internetowy korzysta z plików cookie własnych oraz z plików cookie podmiotu trzeciego – w związku z korzystaniem z Google Analytics.

Serwis internetowy wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie:

Nazwa cookie Rodzaj cookie Standardowy okres
przechowywania cookie
Zastosowanie
_gat stały 1 minuta Plik Google Analytics:
wykorzystywany do ograniczenia częstotliwości żądań.
_gid stały 1 dzień Google Analytics:
wykorzystywany do rozróżniania użytkowników i sesji.
_ga stały 2 lata Plik Google Analytics:
wykorzystywany do rozróżniania użytkowników i sesji.
___pczt-ci stały 1 rok Plik przechowuje informację o akcji użytkownika w obszarze bannera informującego o plikach cookie.
JSESSIONID sesyjny do końca wizyty Plik rozpoznaje sesję użytkownika podczas trwania wizyty na stronie.

Pliki cookie są wykorzystywane w naszym serwisie internetowym w oparciu o zgodę wyrażaną zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, w postaci celów analitycznych w zakresie wykorzystania serwisu internetowego oraz dla celów optymalizacji korzystania przez użytkownika z serwisu internetowego.

Jeśli użytkownik uzna, że nie odpowiada mu stosowanie plików cookie w naszym serwisie internetowym może za pomocą odpowiedniej konfiguracji oprogramowania (w szczególności ustawień przeglądarki) wyłączyć ich stosowanie.

Użytkownik może również w dowolnym momencie zmienić zakres wykorzystania plików. Istnieje także możliwość wykasowania przez użytkownika w każdej chwili plików cookie zapisanych na urządzeniu końcowym przez nasz serwis.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie – dopuszcza zapisywanie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika. Jak wskazano wyżej użytkownik może jednak zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w różny sposób m.in. aby przeglądarka całkowicie blokowała pliki cookie lub wysyłała ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie w urządzeniu końcowym użytkownika.

Poniżej dla ułatwienia opisano przykładowy sposób wyłączania plików cookie w wybranych przeglądarkach internetowych:

 • W przeglądarce Internet Explorer należy wybrać w menu głównym „Narzędzia > „Opcje internetowwe” > "Prywatność", a następnie suwakiem ustawić poziom w pozycji najwyższej.
 • W przeglądarce Mozilla Firefox należy wybrać w menu głównym „Narzędzia > Opcje > Prywatność”, a następnie uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”, o plikach cookie decyduje zaznaczenie – bądź nie – pola „Akceptuj ciasteczka”.
 • W przeglądarce Google Chrome należy wybrać w menu głównym menu „Ustawienia > Opcje > Dla zaawansowanych” w sekcji „Prywatność”, kliknąć w przycisk „Ustawienia treści” i wybrać „Blokuj wszystkie”.
 • W przeglądarce Opera należy wybrać w menu głównym „Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane”, o ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pola „Ciasteczka”.
 • W przeglądarce Safari wybierz opcję „Akceptuj cookie” a następnie ustawienie: „Nigdy”.

Szczegółowe informacje, znaleźć można na stronach producentów przeglądarek.

Pragniemy jednak wskazać, iż ograniczenie stosowania plików cookie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym Serwisie internetowym.

Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana, aby odzwierciedlała ona wszelkie zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych lub wykorzystania plików cookie.


Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od: 31 grudnia 2019.