Zmień preferencje
polityki cookies

INFORMACJA O ZMIANIE STATUTU FUNDUSZU

INFORMACJA O PLANOWANEJ ZMIANIE STATUTU DFE POCZTYLION PLUS

Fundusz DFE Pocztylion Plus zarządzany jest jako fundusz aktywnej alokacji. W inwestowaniu alokacja oznacza sposób podziału portfela pomiędzy różne klasy aktywów (np. w akcje spółek, obligacje spółek, obligacje rządowe) różniące się stopami zwrotu i poziomem ryzyka.

 

Fundusz aktywnej alokacji inwestując w różne aktywa nie określa sztywnego podziału pomiędzy klasy aktywów o większym lub mniejszym poziomie ryzyka. Stara się natomiast wykorzystać aktualną sytuację rynkową do wyznaczania takiej struktury portfela aby maksymalizować jego wartość zachowując poziom ryzyka całego portfela na poziomie w przedziale od bezpiecznego do zrównoważonego. Ze względu na aktywny (zmienny) charakter alokacji Fundusz nie posługuje się wzorcem inwestycyjnym (benchmarkiem).

 

Podstawowe klasy aktywów w jakie lokowane są środki Funduszu to instrumenty udziałowe i instrumenty dłużne. Udział poszczególnych klas aktywów określany jest na podstawie oceny sytuacji gospodarczej oraz sytuacji na rynkach finansowych dokonywanej w perspektywie bieżącej oraz średnio i długoterminowej.

 

Udział akcji w portfelu jest dostosowywany do koniunktury na rynku. W okresach utrzymującej się dobrej koniunktury, w celu maksymalnego wykorzystania potencjału wzrostowego, udział akcji może być zbliżony do 70 proc. wartości aktywów portfela (przed zmianą statutu 40 proc.). W czasie dekoniunktury, w celu ochrony kapitału, udział akcji może być minimalizowany nawet do 0 proc.

 

Aktualne limity alokacji w poszczególne klasy aktywów przedstawiają się następująco:

 

Klasa aktywów

Udział danej klasy aktywów w wartości całego portfela Funduszu

Instrumenty udziałowe (w tym akcje)

od 0 do 70 proc. (0-40 proc. przed zmianą statutu)

Pozostałe instrumenty (w tym dłużne i depozytowe):

od 0 do 100 proc.Przeprowadzona zmiana statutu (zmiana limitu na akcje z 40 na 70 proc.) nie zmienia charakteru polityki inwestycyjnej i typu funduszu. Dalej pozostaje on funduszem aktywnej alokacji.

 

Mimo podwyższenia górnego limitu inwestycji w akcje, maksymalny poziom ryzyka (wyrażony właśnie udziałem akcji w portfelu) nadal pozostaje zmienny i jest zależny od cyklu koniunkturalnego. Obecnie jego zmienność możliwa jest w przedziale od 0 do 70 proc. (przed zmianą w przedziale od 0 do 40 proc.). Biorąc jednak pod uwagę cechy polityki inwestycyjnej funduszu aktywnej alokacji, jakim jest DFE Pocztylion Plus, zwiększanie udziału akcji nie ma charakteru niezmiennego w czasie i jest nadal uzależnione od sytuacji rynkowej.

 

Minimalny poziom ryzyka Funduszu pozostaje taki sam. Przed i po zmianie statutu Fundusz dalej ma możliwość (jeżeli wymaga tego sytuacja rynkowa) całkowitego odstąpienia od inwestycji w akcje i lokowania wszystkich aktywów w instrumenty dłużne (potencjalny udział tej klasy aktywów w portfelu to przedział o 0 do 100 proc) .

 

W efekcie przeprowadzona zmiana statutu przyczyni się do zwiększenia elastyczności zarządzania portfelem i w konsekwencji powinna pozytywnie przełożyć się na długoterminowe stopy zwrotu.

 

W przypadku podjęcia decyzji, że wprowadzona zmiana statutu Funduszu nie jest dla Państwa korzystna i akceptowalna przed wejściem zmienionego statutu w życie możliwe jest ewentualne  rozwiązanie umowy i przeniesienie środków bez ponoszenia z tego tytułu opłat.