Zmień preferencje
polityki cookies

DLACZEGO DFE POCZTYLION PLUS

Po pierwsze, bezpieczeństwo

Aby zapewnić bezpieczeństwo inwestycji, środki gromadzone na IKZE będą lokowane głównie w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego.

Po drugie, możliwie wysokie stopy zwrotu

Pocztylion Plus, który jest Funduszem Aktywnej Alokacji dokonuje dynamicznych przemieszczeń aktywów pomiędzy rynkiem akcji i rynkiem obligacji tak, aby maksymalnie wykorzystać zmiany koniunktury na tych rynkach. To znaczy, jeśli giełdy będą rosły, część środków będzie lokowanych na rynkach akcji, jeśli zaś będą spadać, zdecydowana większość oszczędności emerytalnych będzie inwestowana w bezpieczne obligacje.

Bezpieczeństwo i Efektywne Inwestycje

Celem Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus jest osiąganie możliwie wysokich stóp zwrotu przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa gromadzonych oszczędności.

Wysoka jakość obsługi klienta

Misją Pocztyliona jest profesjonalna obsługa klientów funduszu, nastawiona na spełnianie ich oczekiwań w stosunku do usługi i usługodawcy. W celu zapewnienia odpowiedniej obsługi, do dyspozycji klientów jest Biuro Obsługi Funduszy i Klientów, z którym można skontaktować się telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem Internetu.