Zmień preferencje
polityki cookies

ŚMIERĆ CZŁONKA OFE

Powiadom OFE Pocztylion na piśmie o śmierci Członka Funduszu, podaj swoje dane kontaktowe i dołącz oryginał* lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię odpisu skróconego aktu zgonu na adres: *może zostać zwrócony po załączeniu takiej prośby na piśmie.


Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion

ul. Inflancka 4

00-189 Warszawa

1. Kto ma prawo do środków

 • małżonek / były małżonek,

 • Osoby uprawnione wskazane przez zmarłego Członka Funduszu,

 • Spadkobiercy, w przypadku braku wskazania osób uprawnionych,

 • jeżeli śmierć nastąpiła przed dniem 17 lutego 2001 r. i brak jest osób uprawnionych – Członkowie najbliższej rodziny zmarłego Członka Funduszu: małżonek i dzieci, a w przypadku ich braku rodzice i wnuki.

2. Forma wypłaty środków

Podział i wypłata środków regulowana jest ustawą OFE. Sposób wypłaty jest uzależniony od tego, czy w trakcie członkostwa w OFE istniała małżeńska wspólność majątkowa.

 • Osoba była kawalerem / panną – w tym przypadku wszystkie środki zgromadzone na rachunku emerytalnym są wypłacane w formie gotówkowej beneficjentom lub spadkobiercom

 • Osoba była w związku małżeńskim oraz istniała wspólność majątkowa – w tym przypadku następuje podział opisany poniżej:

a. 50% środków, w zakresie w jakim stanowiły one przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej, jest wypłacane współmałżonkowi w formie wypłaty transferowej na jego rachunek w otwartym funduszu emerytalnym, chyba że współmałżonek nie posiada rachunku w OFE wówczas otwarty fundusz emerytalny ma obowiązek otworzyć rachunek emerytalny dla współmałżonka oraz przekazać na niego środki, do których jest on uprawniony z tytuły małżeńskiej wspólności majątkowej

b. 50% środków jest wypłacane beneficjentom lub spadkobiercom w formie gotówkowej.

3. Termin realizacji wypłaty po śmierci Członka Funduszu

W przypadku wypłaty gotówkowej dla osób uprawnionych lub spadkobierców OFE Pocztylion jest zobowiązane do wypłaty środków w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania kompletu dokumentów.

Wypłata środków z tytułu wspólności majątkowej dla współmałżonka, który posiada rachunek emerytalny w innym funduszu emerytalnym następuje w terminach sesji transferowych wymienionych w ustawie o OFE, tj. w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia oraz listopada, przy czym nie wcześniej niż w terminie 1 miesiąca po przedstawieniu przez małżonka wymaganych dokumentów.

W przypadku, gdy współmałżonek posiada rachunek w OFE Pocztylion, wypłata środków na rachunek współmałżonka następuje również nie wcześniej, niż w terminie 1 miesiąca po przedstawieniu przez niego wymaganych dokumentów.

4. Podatek od wypłat gotówkowych

Zgodnie z treścią art. 30a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy, w rozumieniu przepisów ustawy o OFE pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy.

Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku spoczywa na płatniku, czyli otwartym funduszu emerytalnym

5. Wypłata środków zgromadzonych na rachunku w OFE Pocztylion otwartym w związku z realizację wypłaty po śmierci Członka Funduszu na rzecz jego współmałżonka

Istnieje możliwość jednorazowej wypłaty środków przekazanych na rachunek z tytułu małżeńskiej wspólności majątkowej pod pewnymi warunkami:

  • złożenia wniosku wraz z decyzją przyznającą emeryturę, zaopatrzenie emerytalne, emeryturę dla rolników lub uposażenie w stanie spoczynku,

  • złożenia wniosku w razie nie nabycia prawa do emerytury, o ile osoba ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn,

  • złożenia wniosku przez osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli zgromadzone na ich rachunku środki nie są wyższe od kwoty stanowiącej:

50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2002 r., 150% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło po dniu 1 stycznia 2002 r.

6. Wymagane dokumenty

Dokumenty Małżonek – wypłata transferowa Wypłata gotówkowa - Osoby wpisane jako uposażone Wypłata gotówkowa - Spadkobiercy
Małżonek Inni uposażeni
Wymagane ustawowo i konieczne do wypłaty środków 1.Akt Zgonu (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie lub w Urzędzie Gminy)

2. Akt Małżeństwa (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie lub w Urzędzie Gminy)
1.Akt Zgonu (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie lub w Urzędzie Gminy) 1.Akt Zgonu (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie lub w Urzędzie Gminy) 1. Akt Zgonu (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie lub w Urzędzie Gminy)

2. Prawomocne stwierdzenie nabycia spadku ( orzeczenia o podziale spadku z klauzulą prawomocności, lub kopia potwierdzona notarialnie lub w Urzędzie Gminy) lub

Akt poświadczenia dziedziczenia (akt notarialny)
Konieczne do wypłaty środków 1. Oświadczenie małżonka o stosunkach majątkowych łączących go ze zmarłym*

2. Wniosek o wypłacenie środków ( dotyczy wypłaty z rachunku otwartego w trybie art. 128)*
1. Oświadczenie małżonka o formie wypłaty środków, do których jest uposażony* 1. Oświadczenie osoby uposażonej do środków na rachunku zmarłego członka funduszu *

2. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego (gdy uposażeni są nieletni)*
1. Oświadczenie małżonka o formie wypłaty środków, do których jest spadkobiercą*

2. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego małoletnich spadkobierców*

3. Wniosek o wypłatę środków dla spadkobierców*

*wymagane potwierdzenie złożenia własnoręczności podpisu przez Notariusza lub Urząd Miasta/ Urząd Gminy

Ponadto, dokument który został potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Notariusza z innego państwa niż Polska lub też podpis spadkobiercy/osoby uposażonej został złożony przy Notariuszu z innego państwa niż Polska, taki dokument w zakresie dokonanego poświadczenia (w treści w innym języku) powinien zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język Polski.

W wyjątkowych przypadkach Fundusz może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów potrzebnych do wypłaty środków po śmierci członka OFE Pocztylion.