Zmień preferencje
polityki cookies

ŁAD KORPORACYJNY

Uprzejmie informujemy, że Pocztylion-Arka PTE S.A. decyzją Walnego Zgromadzania z dnia 17 kwietnia 2015 roku stosuje „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” opracowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Aktualna treść zasad dostępna jest bezpośrednio na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na skalę, charakter działalności i specyfikę Towarzystwa, skorzystano z zasady proporcjonalności i odstąpiono od wypełniania niektórych Zasad Ładu Korporacyjnego zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą.

Oznaczenie zasady Treść zasady KNF Uzasadnienie odstąpienia
§ 8 ust. 4 „Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.” Towarzystwo posiada jedynie czterech akcjonariuszy, którzy są bezpośrednio informowani o posiedzeniach Walnego Zgromadzenia i zawsze są na nim obecni. Przedstawiciele akcjonariuszy zasiadający w Radzie Nadzorczej Towarzystwa dają dodatkową gwarancję informowania właściwych organów akcjonariuszy o planowanych posiedzeniach Walnego Zgromadzenia. Odbycie zgromadzenia możliwe jest również w sposób elektroniczny (z wyjątkiem głosowań osobowych).
§ 21 ust. 2 „W składzie organu nadzorującego powinna być wyodrębniona funkcja przewodniczącego, który kieruje pracami organu nadzorującego. Wybór przewodniczącego organu nadzorującego powinien być dokonywany w oparciu doświadczenie oraz umiejętności kierowania zespołem przy uwzględnieniu kryterium niezależności.” Kryterium doświadczenia oraz wszystkich umiejętności niezbędnych na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa, są podstawowymi wymaganiami niezbędnymi do zasiadania w Radzie. Decyzją akcjonariuszy Przewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany przez Walne Zgromadzenie spośród członków Rady przez nich wskazanych, stąd selekcja kandydatów dokonuje się przy wyznaczaniu kandydatów na członków Rady.
§ 48 ust. 2 „Sposób organizacji funkcji audytu wewnętrznego powinien gwarantować niezależność wykonywania zadań w tym zakresie.” Funkcja audytu wewnętrznego łączona jest z inną funkcją w Towarzystwie. W związku z tym sposób wykonywania tej funkcji monitorowany jest przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą.

W dniu 21 marca 2024 roku Rada Nadzorcza po dokonaniu przeglądu w oparciu o informację Zarządu potwierdziła stosowanie w Towarzystwie “Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności i z pominięciem postanowień określonych w §8 ust. 4, §21 ust.2 i §48 ust. 2 Zasad