Zmień preferencje
polityki cookies

INSTRUKCJA ZAWARCIA UMOWY O CZŁONKOSTWO W OFE POCZTYLION

1. Wybierz odpowiedni Wniosek o przyjęcie do Otwartego Funduszu Emerytalnego Pocztylion:

2. Wniosek wypełnij w dwóch egzemplarzach czarnym lub ciemnoniebieskim kolorem, czytelnie, bez skreśleń, pismem drukowanym.

  • Prosimy nie wpisywać daty zawarcia Umowy o członkostwo - data ta zostanie uzupełniona przez przedstawiciela naszego Funduszu. Prosimy natomiast wpisać miejscowość, datę i godzinę złożenia Wniosku;

  • Prosimy nie składać podpisu w okienku „Podpis osoby reprezentującej Fundusz” - podpis ten zostanie złożony przez przedstawiciela naszego funduszu.

Po wypełnieniu sprawdź czy dane wpisane do Wniosku są poprawne.

3. W częściach "Uprawnieni" wskaż osoby, które w przypadku śmierci członka funduszu będą uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na jego rachunku w funduszu. Jeżeli wskazujesz więcej niż jedną osobę, pamiętaj, że procentowy udział wszystkich wskazanych osób musi sumować się do 100%.

 

4. Złóż swój podpis w miejscu przeznaczonym dla osoby przystępującej do Funduszu.

 

5. Poprawnie wypełniony Wniosek o przyjęcie do Otwartego Funduszu Emerytalnego Pocztylion prześlij w dwóch egzemplarzach, do Działu Obsługi Klienta na adres:

Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ul. Inflancka 4
00-189 Warszawa

 

Po podpisaniu Wniosku o przyjęcie do Otwartego Funduszu Emerytalnego przez osobę reprezentującą fundusz oraz wpisaniu daty i godziny zawarcia Umowy o członkostwo, jeden egzemplarz Umowy zostanie odesłany pod wskazany przez Ciebie adres. Od tego momentu rozpoczyna się Twój staż członkowski.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub wątpliwości zadzwoń do Działu Obsługi Klienta pod numer infolinii 801 101 801. Nasi konsultanci służą wszelką radą i pomocą.