Zmień preferencje
polityki cookies

STOPY ZWROTU IKZE POCZTYLION PLUS

Fundusz zarządzany jest jako fundusz aktywnej alokacji. Fundusz nie określa niezmiennej proporcji podziału środków pomiędzy klasy aktywów o większym lub mniejszym poziomie ryzyka, lecz stara się wykorzystać aktualną sytuację rynkową do maksymalizacji wartości lokat zachowując ryzyko całego portfela na poziomie od zrównoważonego do umiarkowanego. Wartość aktywów Funduszu może się charakteryzować istotną zmiennością wynikającą z aktualnej struktury portfela inwestycyjnego oraz techniki zarządzania portfelowego. Prezentowane wyniki inwestycyjne są danymi historycznymi. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem i zmiennością więc dotychczasowe stopy zwrotu funduszu nie gwarantują identycznych wyników w przyszłości