Zmień preferencje
polityki cookies

IKZE POCZTYLION

IKZE to dobrowolna, w ramach III filaru systemu emerytalnego, forma oszczędzania na emeryturę.
Program, który umożliwi Ci korzystanie z zalet długoterminowego inwestowania środków pieniężnych na rynkach finansowych
.

IKZE - ile można wpłacić w 2024 roku?

Limit wpłat na IKZE ogłaszany jest przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na IKZE.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. W roku 2024 oszczędzający na IKZE może wpłacić maksymalnie 9 388,80 zł.
Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.) wysokość kwoty wpłat na IKZE w roku 2024 wynosi 14 083,20 zł.

Co zyskujesz z IKZE w DFE Pocztylion Plus?

 • niską opłatę za zarządzanie na poziomie 1,9%;

 • dodatkowe oszczędności na emeryturze - dzięki długotrwałemu i regularnemu oszczędzaniu;

 • niższy podatek przy rocznym rozliczeniu PIT - oszczędność środków pieniężnych dzięki możliwości corocznego odliczania wpłat na IKZE od podstawy opodatkowania;

 • dziedziczenie środków zgromadzonych na IKZE - w razie śmierci Oszczędzającego pieniądze zgromadzone na IKZE w całości są dziedziczone przez osoby wskazane przez Członka Funduszu;

 • od wypłacanej kwoty z IKZE osobom uprawnionym, jest pobierany obniżony podatek zryczałtowany w wysokości 10%
 • możliwość wyboru częstotliwości i wysokości wpłat na IKZE;

 • większy zysk - osiąganie dodatnich stóp zwrotu z inwestycji poprzez odpowiednią do koniunktury regulację udziału akcji i obligacji w portfelu;

 • szansę na dynamiczny przyrost kapitału - dzięki reinwestowaniu wcześniej osiągniętych zysków.

Pamiętaj, że bez względu na wysokość Twoich zarobków (dot. osób pełnoletnich), jeśli w danym roku odłożysz na IKZE  9 000 zł, będziesz mógł w następnym roku odliczyć sobie wpłaconą kwotę od podstawy opodatkowania i odebrać z Urzędu Skarbowego (roczne rozliczenie PIT) zwrot podatku.

 • Jeżeli jesteś w I progu podatkowym 12% (9 000 zł × 12%) - Twoja korzyść podatkowa to  1 080 zł 
 • Jeżeli jesteś w II progu podatkowym 32% (9 000 zł x 32%) -  Twoja korzyść podatkowa to  2 880 zł

Wpłaty dokonywane na IKZE przez osobę małoletnią nie mogą przekroczyć zarówno dochodów uzyskanych przez nią w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, jak i ogólnego limitu wpłat ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Dlaczego warto oszczędzać z DFE Pocztylion Plus?

 • Fundusz kieruje się najlepiej pojętym interesem swoich Członków i dąży do osiągnięcia maksymalnego bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat.

 • Strategia Funduszu ma na celu długoterminowy wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat dokonywanych w papiery wartościowe przy uwzględnieniu zasad polityki inwestycyjnej Funduszu i zasad minimalizacji ryzyka.