IKZE POCZTYLION

IKZE to dobrowolna, w ramach III filaru systemu emerytalnego, forma oszczędzania na emeryturę.
Program, który umożliwi Ci korzystanie z zalet długoterminowego inwestowania środków pieniężnych na rynkach finansowych
.

IKZE - ile można wpłacić w 2022 roku?

Limit wpłat na IKZE ogłaszany jest przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na IKZE.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. W roku 2022 oszczędzający na IKZE może wpłacić maksymalnie 7 106,40 zł.
Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.) wysokość kwoty wpłat na IKZE w roku 2022 wynosi 10 659,60 zł.

Co zyskujesz z IKZE w DFE Pocztylion Plus?

  • niską opłatę za zarządzanie na poziomie 1,9%;

  • dodatkowe oszczędności na emeryturze - dzięki długotrwałemu i regularnemu oszczędzaniu;

  • niższy podatek przy rocznym rozliczeniu PIT - oszczędność środków pieniężnych dzięki możliwości corocznego odliczania wpłat na IKZE od podstawy opodatkowania;

  • dziedziczenie środków zgromadzonych na IKZE - w razie śmierci Oszczędzającego pieniądze zgromadzone na IKZE w całości są dziedziczone przez osoby wskazane przez Członka Funduszu;

  • od wypłacanej kwoty z IKZE osobom uprawnionym, jest pobierany obniżony podatek zryczałtowany w wysokości 10%
  • możliwość wyboru częstotliwości i wysokości wpłat na IKZE;

  • większy zysk - osiąganie dodatnich stóp zwrotu z inwestycji poprzez odpowiednią do koniunktury regulację udziału akcji i obligacji w portfelu;

  • szansę na dynamiczny przyrost kapitału - dzięki reinwestowaniu wcześniej osiągniętych zysków.

Pamiętaj, że bez względu na wysokość Twoich zarobków (dot. osób pełnoletnich), jeśli w danym roku odłożysz na IKZE 4 000 zł, będziesz mógł w następnym roku odliczyć sobie wpłaconą kwotę od podstawy opodatkowania i odebrać z Urzędu Skarbowego (roczne rozliczenie PIT) zwrot podatku w wysokości 680 zł (4 000 zł × 17% - osoby w I progu podatkowym) lub 1 280 zł (4 000 zł x 32% - osoby w II progu podatkowym). Wpłaty dokonywane na IKZE przez osobę małoletnią nie mogą przekroczyć zarówno dochodów uzyskanych przez nią w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, jak i ogólnego limitu wpłat ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Dlaczego warto oszczędzać z DFE Pocztylion Plus?

  • Fundusz kieruje się najlepiej pojętym interesem swoich Członków i dąży do osiągnięcia maksymalnego bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat.

  • Strategia Funduszu ma na celu długoterminowy wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat dokonywanych w papiery wartościowe przy uwzględnieniu zasad polityki inwestycyjnej Funduszu i zasad minimalizacji ryzyka.