IKZE POCZTYLION

IKZE to dobrowolna, w ramach III filaru systemu emerytalnego, forma oszczędzania na emeryturę.
Program, który umożliwi Ci korzystanie z zalet długoterminowego inwestowania środków pieniężnych na rynkach finansowych
.

Teraz IKZE jeszcze bardziej korzystne! Oto najnowsze zmiany w produkcie…

 • Proste zasady dokonywania wpłat na IKZE

Limit wpłat na IKZE nie jest już ustalany indywidualnie dla każdego oszczędzającego (jak było dotychczas), ale ustalany jest kwotowo na dany rok kalendarzowy i jest taki sam dla wszystkich oszczędzających. Roczny limit wpłat na IKZE nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Limit wpłat ogłaszany jest przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na IKZE.

W 2020 r. oszczędzający na IKZE może wpłacić maksymalnie 6 272,40 zł

  • Brak elementu niepewności, co do wysokości podatku płaconego w przyszłości przy wypłacie środków

Oszczędzający albo osoba uprawniona, w razie śmierci oszczędzającego, przy wypłacie z IKZE zapłaci mniejszy podatek, tj. nie 17% lub 32% (jak było dotychczas), tylko podatek zryczałtowany w stawce 10%.

Co zyskujesz z IKZE w DFE Pocztylion Plus?

 • dodatkowe oszczędności na emeryturze - dzięki długotrwałemu i regularnemu oszczędzaniu;

 • niższy podatek przy rocznym rozliczeniu PIT - oszczędność środków pieniężnych dzięki możliwości corocznego odliczania wpłat na IKZE od podstawy opodatkowania;

 • dziedziczenie środków zgromadzonych na IKZE - w razie śmierci Oszczędzającego pieniądze zgromadzone na IKZE w całości są dziedziczone przez osoby wskazane przez Członka Funduszu;

 • możliwość wyboru częstotliwości i wysokości wpłat na IKZE;

 • większy zysk - osiąganie dodatnich stóp zwrotu z inwestycji poprzez odpowiednią do koniunktury regulację udziału akcji i obligacji w portfelu;

 • szansę na dynamiczny przyrost kapitału - dzięki reinwestowaniu wcześniej osiągniętych zysków.

Przykładowe wyliczenie korzyści podatkowej dla pracownika etatowego

Pamiętaj, że bez względu na wysokość Twoich zarobków (dot. osób pełnoletnich), jeśli w danym roku odłożysz na IKZE 4 000 zł, będziesz mógł w następnym roku odliczyć sobie wpłaconą kwotę od podstawy opodatkowania i odebrać z Urzędu Skarbowego (roczne rozliczenie PIT) zwrot podatku w wysokości 680 zł (4 000 zł × 17% - osoby w I progu podatkowym) lub 1 280 zł (4 000 zł x 32% - osoby w II progu podatkowym). Wpłaty dokonywane na IKZE przez osobę małoletnią nie mogą przekroczyć zarówno dochodów uzyskanych przez nią w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, jak i ogólnego limitu wpłat ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Dlaczego warto oszczędzać z DFE Pocztylion Plus?

 • Fundusz kieruje się najlepiej pojętym interesem swoich Członków i dąży do osiągnięcia maksymalnego bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat.

 • Strategia Funduszu ma na celu długoterminowy wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat dokonywanych w papiery wartościowe przy uwzględnieniu zasad polityki inwestycyjnej Funduszu i zasad minimalizacji ryzyka.