Zmień preferencje
polityki cookies

IKZE POCZTYLION PLUS - LIMITY INWESTYCYJNE

Zasady alokacji środków Funduszu w klasy aktywów

Podstawowe klasy aktywów w jakie lokowane są środki Funduszu to instrumenty udziałowe i instrumenty dłużne. Udział poszczególnych klas aktywów określany jest na podstawie oceny sytuacji gospodarczej oraz sytuacji na rynkach finansowych dokonywanej w perspektywie bieżącej oraz średnio-
i długoterminowej.

Udział akcji w portfelu jest dostosowany do koniunktury na rynku. W okresach utrzymującej się dobrej koniunktury, w celu maksymalnego wykorzystania potencjału wzrostowego, udział akcji może być zbliżony do 70 proc. wartości aktywów portfela. W czasie dekoniunktury, w celu ochrony kapitału, udział akcji może być minimalizowany nawet do 0 proc.

  • Instrumenty udziałowe (w tym akcje) = [0-70 proc.]
  • Pozostałe instrumenty (w tym dłużne i depozytowe) = [0-100 proc.]

[ ] - Udział danej klasy aktywów w wartości całego portfela Funduszu

Celem limitowania polityki inwestycyjnej w powyższy sposób jest wygładzanie wahań koniunktury. W rezultacie stopa zwrotu Funduszu nie powinna być wysoko skorelowana z indeksami giełdowymi, a Fundusz powinien osiągać nominalne zyski (dodatnie stopy zwrotu) niezależnie od bieżącej koniunktury.

Prezentowane wyniki inwestycyjne są danymi historycznymi. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem i zmiennością więc dotychczasowe stopy zwrotu funduszu nie gwarantują identycznych wyników w przyszłości.