Program będzie obowiązkowy dla pracodawców, którzy będą zobligowani do wybrania instytucji finansowej posiadającej w swojej ofercie PPK (towarzystwa emerytalne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zakłady ubezpieczeń), mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych i poinformowania pracowników o warunkach uczestnictwa. Pracodawca nie będzie musiał zawierać umowy o zarządzanie PPK jedynie wtedy, gdy prowadzi PPE ze składką co najmniej 3,5% i jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym.

Uczestnictwo pracownika będzie natomiast dobrowolne i obejmować będzie swoim zasięgiem osoby do 55 roku życia. Pracownik będzie automatycznie zapisany do programu, ale może z niego w każdej chwili zrezygnować, a potem ponownie przystąpić – zakres wolności pracownika jest bardzo duży. Pracodawca co 4 lata będzie miał obowiązek zgłoszenia pracownika, który zrezygnuje z programu, przysługiwać mu będzie natomiast prawo do ponownej rezygnacji.

W PPK oszczędności przez cały czas pozostawać będą prywatną własnością pracownika, a wypłata całości, bez dodatkowych opłat, możliwa będzie po ukończeniu 60 roku życia. Możliwa będzie również wypłata części środków w trudnych sytuacjach życiowych. Wypłata będzie możliwa również z przeznaczeniem na wkład własny na zakup pierwszego mieszkania (przed 45 r.ż.). Środki zgromadzone w ramach PPK stanowić będą prywatną własność uczestnika, o czym mówi wprost Art. 3 ustawy.