Czy mogę przenieść środki zgromadzone w IKE na IKZE?

W chwili obecnej nie. Możliwość przeniesienia środków z IKE na IKZE istniała do końca 2012 r. Regulowała to Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398).

Jakie warunki muszę spełnić, aby wypłacić środki z IKZE?

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE może nastąpić wyłącznie:

  • na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat, oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych,
  • w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.

Środki zgromadzone na IKZE mogą zostać wypłacone jednorazowo lub w ratach.

Czy można wypłacić tylko część środków zgromadzonych na IKZE?

Nie, nie można wypłacić części środków zgromadzonych na Rachunku IKZE. Istnieje możliwość tylko całkowitej wypłaty środków.

Co się stanie, gdy przestanę wpłacać regularnie składki?

W DFE Pocztylion Plus możesz dokonać dobrowolnej ilości wpłat na swoje konto w ciągu roku. Nie narzucamy częstotliwości wpłat oraz ich minimalnej wysokości. Sam decydujesz jak często i jak duże wpłacasz składki. Pamiętaj jednak o swoim indywidualnym rocznym limicie wpłat.

Czy można zapisać komuś zgromadzone środki na wypadek śmierci?

Oszczędzający może w umowie o prowadzenie IKZE wskazać osobę lub kilka osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na IKZE, w przypadku jego śmierci. W takiej sytuacji, wypłata środków zgromadzonych na IKZE zmarłego następuje na wniosek osoby uprawnionej, wskazanej w umowie. Wypłata środków zgromadzonych na IKZE zmarłego na rzecz osoby uprawnionej jest obecnie opodatkowana zryczałtowanym podatkiem w stawce 10%. Środki wypłacone osobom uprawnionym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, świadczenie nie jest wliczane do masy spadkowej. Osoba upoważniona może otrzymać należne środki na swoje konto IKZE – wówczas taka transakcja jest wolna od podatku dochodowego.

Czy mogę oszczędzać na IKZE wspólnie z inną osobą?

Na IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Ustawa nie przewiduje prowadzenia wspólnego konta IKZE np. dla małżonków.

Co w sytuacji gdy Członek Funduszu przekroczy roczny limit wpłat na IKZE?

Członek Funduszu winien kontrolować i przestrzegać limitów wpłat na IKZE. W przypadku uzyskania przez Fundusz informacji, iż suma wpłat dokonanych przez Członka Funduszu w danym roku kalendarzowym przekroczyła kwotę limitu wpłat, nadpłata zostanie zwrócona na rachunek, z którego wpłata została dokonana, bądź przekazem pocztowym w braku informacji o rachunku bankowym. Małoletni Członek Funduszu winien poinformować Fundusz o przekroczeniu limitu wpłat wynikającego z uzyskanego w danym roku dochodu z pracy wykonywanej w oparciu o umowę o pracę.

&ndsp