Wynagrodzenie miesięczne brutto za rok poprzedni w PLN (?)
Deklarowana roczna wpłata w PLN (?)
Twój wiek w latach (?)
Okres dokonywania wpłat w latach (?)
Potencjalna roczna stopa zwrotu z inwestycji w okresie wpłat na IKZE (?)
Zakładana stopa wzrostu wynagrodzenia równa stopie wzrostu rocznej składki w skali roku (?)
Liczba lat wypłat ratalnych (?)
Forma opodatkowania Twojego dochodu :
Dogodna dla Ciebie częstotliwość wypłat ratalnych:

 

   

 

Szacowana rata brutto do wypłaty w zależności od wybranej częstotliwości wypłat ratalnych (?) :
Szacowana wysokość kapitału zgromadzonego na koncie IKZE po zakończeniu oszczędzania (?) :
Twój indywidualny limit wpłat na IKZE w bieżącym roku kalendarzowym (?) :
Łączna korzyść podatkowa w okresie oszczędzania :
Korzyść podatkowa za bieżący rok :

 

Założenia:

  1. Klient dokonuje wpłat na początku każdego roku.
  2. W momencie wpłaty pobierana jest opłata od składki zgodnie z tabelą na stronie: https://www.pocztylion-arka.pl/inwestycje/dfe-pocztylion-plus-1/ikze-jak-inwestujemy.
  3. Opłata za zarządzanie pobierana jest na koniec każdego roku.
  4. Rentowność funduszu liczona jest w skali roku.
  5. Przy wyliczeniu wypłat opłata za zarządzanie i rentowność funduszu są przeskalowane do okresu wypłaty.
  6. Wypłaty są policzone na zasadzie renty płatnej z dołu.
  7. Kalkulacja nie uwzględnia podatku dochodowego, który zostanie potrącony przy wypłacie środków, zgodnie z obowiązującą klienta skalą podatkową.
  8. Kalkulator zakłada, że miesięczne wynagrodzenie brutto Klienta za rok poprzedni nie jest niższe niż ustawowe, minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Źródło danych - obliczenia własne Pocztylion-Arka PTE S.A.

Ważne informacje
Przedstawione obliczenia mają charakter uproszczony i wyłącznie ilustracyjny oraz nie stanowią doradztwa inwestycyjnego, prawnego, podatkowego ani prognozy. W celu ustalenia indywidualnej sytuacji podatkowej zaleca się konsultację z doradcą prawnym lub podatkowym.

Podstawą prawną prowadzenia IKZE jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.).

Limit wpłat na IKZE nie jest już ustalany indywidualnie dla każdego oszczędzającego (jak było dotychczas), ale ustalany jest kwotowo na dany rok kalendarzowy i jest taki sam dla wszystkich oszczędzających. Roczny limit wpłat na IKZE nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Limit wpłat ogłaszany jest przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na IKZE. W 2019 r. oszczędzający na IKZE może wpłacić maksymalnie 5718,0 zł.

Zakładamy, że oszczędzający będzie w danym progu podatkowym przez cały okres oszczędzania. Oszczędzający samodzielnie ustala ilość i wysokość wpłat na IKZE uwzględniając limity ustawowe i wysokość minimalnej wpłaty. Minimalna wysokość rocznej wpłaty na IKZE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Pocztylion Plus wynosi 240 zł.