KALKULATOR EMERYTALNY IKZE

Wynagrodzenie miesięczne brutto w PLN
Deklarowana roczna wpłata w PLN
Twój wiek w latach
Okres dokonywania wpłat w latach
Zakładana rentowność Funduszu w skali roku
Zakładana stopa wzrostu wynagrodzenia równa stopie wzrostu rocznej składki w skali roku
Liczba lat wypłat ratalnych

Informacje związane z limitem wpłat na IKZE i formą opodatkowania dochodu

Dogodna dla Ciebie częstotliwość wypłat ratalnych

Szacowana rata brutto do wypłaty w zależności od wybranej częstotliwości wypłat ratalnych ? :
Szacowana wysokość kapitału zgromadzonego na koncie IKZE po zakończeniu oszczędzania? :
Limit wpłat na IKZE w bieżącym roku kalendarzowym ? :
Łączna korzyść podatkowa w okresie oszczędzania:
Korzyść podatkowa za bieżący rok:

 

Założenia:

  1. Klient dokonuje wpłat na początku każdego roku.

  2. Do obliczeń podatkowych przyjęto kwotę 3 000 PLN jako koszt uzyskania przychodu, zakładając że wynagrodzenie za pracę otrzymywane jest z jednego stosunku o pracę, miejsce wykonywania pracy i zamieszkania znajduje się w tej samej miejscowości a rozliczenie z fiskusem odbywa się według skali progresywnej.
    Przyjęta wyżej kwota nie dotyczy osób rozliczających się wg podatku liniowego.

  3. Opłata od wpłacanej kwoty jest pobierana przed przeliczeniem na jednostki rozrachunkowe księgowane na rachunku.

  4. Opłata za zarządzanie pobierana jest na koniec każdego roku.

  5. Przy wyliczeniu wypłat opłata za zarządzanie i rentowność funduszu są przeskalowane do okresu wypłaty.

  6. Rentowność funduszu w skali roku jest podana w wersji brutto, czyli przed odjęciem prowizji za zarządzanie (1,9% w skali roku) pobieranej przez Fundusz.

  7. Wypłaty zostały policzone na zasadzie renty płatnej z dołu.

  8. Kalkulacja nie uwzględnia 10%-go zryczałtowanego podatku dochodowego, pobieranego przy wypłacie środków.

Źródło danych - obliczenia własne Pocztylion-Arka PTE S.A.

Ważne informacje

Przedstawione obliczenia mają charakter uproszczony i wyłącznie ilustracyjny oraz nie stanowią doradztwa inwestycyjnego, prawnego, podatkowego ani prognozy. W celu ustalenia indywidualnej sytuacji podatkowej zaleca się konsultację z doradcą prawnym lub podatkowym.

Podstawą prawną prowadzenia IKZE jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.).

Limit wpłat ogłaszany jest przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na IKZE.

Zakładamy, że oszczędzający będzie w danym progu podatkowym przez cały okres oszczędzania. Oszczędzający samodzielnie ustala ilość i wysokość wpłat na IKZE uwzględniając limity ustawowe i wysokość minimalnej wpłaty. Minimalna wysokość rocznej wpłaty na IKZE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Pocztylion Plus wynosi 240 zł.